Meny

Litet esoterisk lexikon

75,00 kr

Förklaring av esoterikens terminologi i uppslagsbokens form. Såväl längre artiklar som kortfattade definitioner. Drygt 500 uppslagsord täckande den väsentliga terminologin inom hylozoiken och allmänna esoteriken. Andra, utökade och förbättrade upplagan. Häftad. 84 sidor.

I lager

Institutet för hylozoiska studier har sedan år 1984 arbetat på att effektivisera studiet av esoterisk livskunskap, framför allt i dess västerländska hylozoiska form. Att utge en esoterisk ordbok framstod från första början som särskilt önskvärt, icke minst för att motverka den begreppsförvirring som råder i ämnet.

Utan några som helst anspråk på att avhandla ämnet i hela dess djup och bredd eller uttömmande beskriva dess terminologi framlade Institutet i december 1986 Litet esoteriskt lexikon för den nordiska läsekretsen. Sedan denna första upplaga år 1991 slutsålts, har arbetet på färdigställandet av en ny upplaga fortskridit, tyvärr alltför långsamt.

När nu andra upplagan föreligger färdig, är den ett bättre verk. Flera nya artiklar har tillkommit, några på förslag av läsare, referenserna är utförligare, även språkligt har texten förbättrats.

Den mest iögonfallande skillnaden mot första upplagan är att samma referenssystem införts som sedan 1989 tillämpas för alla Laurencys skrifter. Enligt detta system refereras ej till en viss sida i en viss bok (t.ex. KOV 72= Kunskapen om verkligheten, sidan 72) utan till avdelning, kapitel och stycke, t.ex. KOV 1.41. 14, varvid 1 = bokens första avdelning Verklighetsproblemen del 1, 41 är kapitel 41= LAGEN, 14= stycke nummer 14 i detta kapitel, nämligen det som börjar med orden "Aktiveringslagen anger, att individuell utveckling är möjlig...". Närmare beskrivning av detta referenssystem på sifferbasis lämnas i efterskriften till Henry T. Laurencys bok Livskunskap Tre.

Litet esoteriskt lexikon är i första hand en uppslagsbok i hylozoikens och Henry T. Laurencys terminologi, i andra hand i teosofiens och Alice A. Baileys terminologi. Lexikonet vill vara mer än blott ordbok. Till de flesta av de drygt 500 uppslagsorden finns artiklar av varierande längd. Dessa utgöres till stor del av utdrag ur Henry T. Laurencys böcker Kunskapen om verkligheten och De vises sten, i synnerhet den förstnämnda i egenskap av den viktigaste för det elementära studiet. Såväl urvalet av uppslagsorden som utformningen av artiklarna har skett med tanke på att göra lexikonet lätt att använda och givande att läsa vid sidan av Laurencys böcker.

Referenser mellan artiklarna förekommer endast i mindre omfattning. Pedagogiskt mera ändamålsenligt torde i stället vara att läsaren vid flerfaldig genomläsning av verket själv får upptäcka de naturliga, logiska sambanden mellan artiklarna. Vid senare fördjupat studium torde läsaren behöva gå utöver lexikonets referat av Laurency till hans grundtexter, vilket underlättas genom lexikonets många referenser.

Textunderlaget för denna andra upplaga är beträffande Kunskapen om verkligheten andra upplagan med vissa korrigeringar, beträffande De vises sten tredje upplagan.

Litet esoteriskt lexikon kan med fördel användas av både nybörjare och mer framskridna att tillgodogöra sig hylozoiken på ett nytt och intressant sätt.

Lexikonredaktionen

Additional Information

Weight 0,139 kg
Dimensions 21,5 × 15 × 0,7 cm
Författare

Lexikonredaktionen

Förlag

Foinix förlag

Språk

Svenska

Antal sidor

80

ISBN

91-971656-2-X

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information