Meny

Integritetspolicy

senast uppdaterad den 27 juni 2021

Denna integritetspolicy gäller vid besök på nätplatsen www.veidos.org liksom vid nyttjande av med nätplatsen sammanhängande elektroniska tjänster, bl.a. nyhetsbrev och e-postkommunikation, i det följande sammantaget benämnda ”Nätplatsen”. Integritetspolicyn gäller även för den bokhandel som bedrivs av föreningens förlag, Dodekaeder Förlag.

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vid väsentliga ändringar kommer vi dock att informera genom Nätplatsen. Policyn i dess senaste lydelse finns alltid publicerad på denna sida.

§ 1 Personuppgiftsansvarig
Nätplatsen www.veidos.org ägs och drivs av den ideella föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling (802526–5847), Aschebergsgatan 5, 411 27 Göteborg, info@veidos.org (i det följande ”Föreningen”). Föreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Föreningen samlar in.

Föreningen har ett utgivningsbevis för www.veidos.org. Detta innebär att EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte skall tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

§ 2 Personuppgifter
Föreningen behandlar följande personuppgifter:

  1. namn och e-postadress som lämnas vid anmälan för erhållande av Föreningens nyhetsbrev, med ändamålet att skicka nyhetsbrev,

  2. namn, personnummer, e-postadress och postadress i samband med att en kund skapar ett konto eller gör en beställning i e-bokhandeln, med ändamålet att administrera beställning, betalning, leverans, retur och dylikt samt kommunikation med anledning av ett bokköp,

  3. e-postadress, och i förekommande fall namn och/eller telefonnummer, som lämnas vid Din kommunikation med Föreningen, med ändamålet att kommunicera med Dig i de fall Du har kontaktat Föreningen.

Om Du vill skicka uppgifter av känslig karaktär till Föreningen, rekommenderar vi Dig att använda vanligt brev eller krypterad e-post, t.ex. ProtonMail (www.protonmail.com).

§ 3 Rättslig grund
Samtycke är den rättsliga grunden för Föreningens behandling av personuppgifter avseende nyhetsbrev. Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse är rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i samband med bokköp. Den rättsliga grunden för att öppna inkommande e-post är att det är nödvändigt för ändamål som rör Föreningens berättigade intresse och detta vårt intresse väger tyngre än Ditt intresse av skydd för Dina personuppgifter, rättigheter och skyldigheter.

§ 4 Lagring
Föreningen raderar vanligen Dina personuppgifter senast fem år efter Din senaste kontakt med Föreningen. Personuppgifter som grundas i ett samtycke raderas omedelbart efter att Du har återkallat Ditt samtycke. Det sistnämnda gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse, eller kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

§ 5 Datafiler (s.k. cookies)
Föreningen använder en särskild form av datafiler, s.k. kakor eller cookies och andra jämförbara tekniker, för att säkerställa att Nätplatsen fungerar på ett tillfredsställande sätt och för att förbättra Din användarupplevelse av Nätplatsen. En datafil är en liten textfil som lagras på Din dator eller mobila enhet via Din nätläsare. Användning av datafiler regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Du kan själv göra inställningar i Din webbläsare i syfte att automatiskt neka lagring av kakor eller bli informerad varje gång Nätplatsen vill lagra en kaka. Du kan även radera kakor som placerats vid tidigare besök på Nätplatsen. Vilka inställningar Du kan göra beror på vilken webbläsare Du använder. I webbläsarens hjälpsidor kan det finnas ytterligare information.

§ 6 Tredje part
Dina personuppgifter kommer att behandlas endast av Föreningen. För att kunna skicka nyhetsbrev till Dig och kommunicera elektroniskt med Dig, kan Föreningen behöva dela Dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer avseende bl.a. e-post och nyhetsbrev, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina åtaganden i förhållande till Föreningen.

Föreningens Nätplats kan innehålla länkar till tredje parts nätplats eller tjänster. Föreningens integritetspolicy gäller inte hos tredje part. Att Föreningen använder sådana länkar innebär inte att den är ansvarig för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via länken. Eftersom Föreningen inte är ansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter hos tredje part, uppmanas Du att läsa tredje parts integritetspolicy och annan relevant information innan Du använder tredje parts hemsidor och tjänster.

§ 7 Rättigheter
Du har rätt till insyn i hur Dina personuppgifter behandlas av Föreningen. Det betyder att Du utan onödigt dröjsmål kan få information om behandlingen av Dina personuppgifter samt invända mot en behandling, få överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad jämte rätt att ta del av de personuppgifter som Du lämnat till Föreningen i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Om Du återkallar samtycket påverkar det inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan det återkallades.

Föreningen kan tvingas lämna ut personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag, till följd av en rättstvist, eller på begäran av en myndighet eller domstol. Anser Du att Föreningen inte behandlar Dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan Du vända Dig till Datainspektionen för att inge klagomål. För snabbare hjälp kan Du vända Dig till Föreningen i första hand.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information