Meny
Del av förord till andra upplagan av 'Litet esoterisk lexikon'

Litet esoteriskt lexikon

Litet esoteriskt lexikon är i första hand en uppslagsbok i hylozoikens och Henry T. Laurencys terminologi, i andra hand i teosofiens och Alice A. Baileys terminologi. Lexikonet vill vara mer än blott ordbok. Till de flesta av de drygt 500 uppslagsorden finns artiklar av varierande längd. Dessa utgöres till stor del av utdrag ur Henry T. Laurencys böcker Kunskapen om verkligheten och De vises sten, i synnerhet den förstnämnda i egenskap av den viktigaste för det elementära studiet. Såväl urvalet av uppslagsorden som utformningen av artiklarna har skett med tanke på att göra lexikonet lätt att använda och givande att läsa vid sidan av Laurencys böcker.
Referenser mellan artiklarna förekommer endast i mindre omfattning. Pedagogiskt mera ändamålsenligt torde i stället vara att läsaren vid flerfaldig genomläsning av verket själv får upptäcka de naturliga, logiska sambanden mellan artiklarna. Vid senare fördjupat studium torde läsaren behöva gå utöver lexikonets referat av Laurency till hans grundtexter, vilket underlättas genom lexikonets många referenser.

I lexikonet använda förkortningar:

DVS = De vises sten
KOV = Kunskapen om verkligheten

B. = term använd av Alice A. Bailey
eng. = engelska
f = och följande stycke
ff = och följande stycken
gr. = grekiska
kv. = kvasiockultism
lat. = latin
mong. = mongoliska
skt = sanskrit
T. = teosofisk term
tib. = tibetanska

Anmärkningar:

– Direkt citat ur Laurencys böcker omges med halva citationstecken ‘…’.
– Om flera sammanhängande stycken återges, sätts ‘ i början av varje stycke men endast i slutet av det sista.
– Om flera ej sammanhängande stycken ur samma kapitel återges, utmärks även slutet av varje stycke med ‘.
– Efter varje citat följer referens t.ex KOV 1.2.15, DVS 3.23.2
– Referens inom parentes betyder att stycket inte är direkt citat: (KOV 1.2.15).
– Artiklar eller delar därav, som ej utgör citat från Laurency, har författats av lexikonredaktionen.

Sök i ‘Litet esoteriskt lexikon’


A PRIORIA PRIORI

(Lat.) På förhand, dvs, utan föregående undersökning eller erfarenhet. Motsats: a posteriori = i efterhand, efter gjord erfarenhet eller undersökning.
‘Riktiga förklaringen på det aprioriska i vår uppfattning gav redan Platon. Enligt honom finns ett annat slag av visshet än vanliga erfarenhetens. Denna visshet beror på återerinringen av i föregående inkarnationer förvärvade begrepp. Allt aprioriskt är således ytterst härlett ur erfarenheten.’
KOV 5.28.14

ADEPTADEPT

Esoterisk mästare, 45-jag.

ADIADI

(Skt, T.B.) Värld 43 och dess medvetenhet.

AGGREGATHÖLJENAGGREGATHÖLJEN

Alla naturens former är höljen åt monader. Alla former utom fysiska världens organismer är aggregathöljen, elektromagnetiskt sammanhållna molekyler från respektive världars materieslag.
(KOV 1.13.2)

AGGREGATIONSTILLSTÅNDAGGREGATIONSTILLSTÅND

Detsamma som molekylarslag.

AGNIAGNI

(Skt, T.B.) Devaraja för värld 47. Symbol för kausalmentalvärlden.

AGNICHAITANERAGNICHAITANER

(Skt, T.B.) fysisk-eteriska världens byggande devaer.

AGNISHVATTAERAGNISHVATTAER

(Skt, T.B.) kausalmentalvärldens byggande devaer.

AGNISURYANERAGNISURYANER

(Skt, T.B.) emotionalvärldens byggande devaer.

AGNOSTIKERAGNOSTIKER

Förnekare av möjligheten att konstatera överfysiska fakta.
(KOV 1.2.15)

AJNA CHAKRAAJNA CHAKRA

(Skt, T.B.) Ögonbrynscentrum.

AKASHAAKASHA

(Skt, T.) Värld 44, submanifestalvärlden, i solsystemet.

AKASHAKRÖNIKANAKASHAKRÖNIKAN

(Kv.) Sådana klotminnen, som kan nås med emotional klärvoajans (48:4-7). De innehåller inte planetens förflutna utan vad folk i alla tider trott om detta förflutna. Den verkliga akasha, planethierarkins akasha, är värld 44.
(KOV 6.9)
‘Det finns goda skäl påtala det ofog, som bedrivits ifråga om den s.k. akashakrönikan. Alla världar ha sina kollektivminnen. Allt, som försiggått inom de olika världarna, finns bevarat i dessa världars involutionsmaterias passiva, speglande medvetenhet. Men ifråga om emotionalvärldens kollektivminnen finns det ingen möjlighet att korrekt skilja mellan subjektiv och objektiv verklighet för andra än dem som förvärvat medvetenhet i denna världs atomminne. Mänskligheten befinner sig på emotionalstadiet, och allas emotionalhöljens dynamiska aktivitet gör att hela emotionalvärldens involutionsmateria närmast gör intryck av en kokande jättegryta, där molekylarmaterien befinner sig i ständig omformning.
‘Endast det, som ständigt på nytt upprepas i mänsklig massmedvetenhet, blir tillräckligt permanentat för att kunna uppfattas såsom bestående materiell verklighet, återgivande det förflutna i konkreta emotionalformer.
‘Endast ett essentialjag kan avgöra, vad som i allt detta är eller har varit objektiv verklighet genom att jämföra emotionalvärldens molekylarminnen med atomminnet.’
DVS 2.62.25ff

AKTIV MEDVETENHETAKTIV MEDVETENHET

Den självaktiva medvetenhet som blir möjlig i evolutionen. Med aktiv medvetenhet tar monaderna själva initiativ till sina medvetenhetsyttringar.
I växt- och djurriket sker aktiveringen i grupp (genom gruppsjälarna). I människoriket blir medvetenheten alltmer självaktiv.
‘Aktiv medvetenhet är medvetenhetens förmåga att låta dynamis verka genom sig.’
KOV 1.28.1
‘Aktiva medvetenhetens yttringar påverka materien att verka såsom energi.’
KOV 1.28.2
Den självaktiva medvetenhet som blir möjlig i evolutionen. Med aktiv medvetenhet tar monaderna själva initiativ till sina medvetenhetsyttringar.
I växt- och djurriket sker aktiveringen i grupp (genom gruppsjälarna). I människoriket blir medvetenheten alltmer självaktiv.
‘Aktiv medvetenhet är medvetenhetens förmåga att låta dynamis verka genom sig.’
KOV 1.28.1
‘Aktiva medvetenhetens yttringar påverka materien att verka såsom energi.’
KOV 1.28.2
‘Aktiv medvetenhet är medvetenhetens förmåga att låta dynamis verka genom sig.
Medvetenhetsaktiviteten i en viss materia beror på medvetenhetens förmåga att bruka dynamis i denna materia. Evolutionsprocessen är i dynamishänseende medvetenhetens omedvetna och automatiska dynamisförvärv, expansionsprocessen medvetenhetens medvetna dynamisförvärv.’
DVS 2.55.9
‘Aktiva medvetenheten utvecklas genom självaktivitet. Aktiv medvetenhet är icke självmedvetenhet. Högsta möjliga självaktivitet inom ett visst materieslag är förutsättningen för total självmedvetenhet inom denna materia.’
DVS 2.26.3
‘Gemensam passiv medvetenhet bildar ett involutionsväsen, gemensam aktiv ett evolutionsväsen.’
DVS 2.26.4

AKTIVERING, MEDVETENHETENSAKTIVERING, MEDVETENHETENS

Medvetenhetsaktiveringen i de tre lägsta naturrikena är en omedveten och automatisk process, som i människoriket efterhand blir medveten. I högre riken är den resultat av självinitierad medvetenhetsaktivitet.’
KOV 1.28.4
‘För aktiv medvetenhet i ett monadhölje måste växelverkan, spänning mellan hölje och triadenhet komma till stånd. Monadens aktiva medvetenhet i en viss materia är beroende av dess förmåga av aktivitet i denna materia och sträcker sig icke högre än det aktiverade molekylarslagets medvetenhet. Varje ökning av monadens förmåga att aktivera högre molekylarmateria medför motsvarande ökning av monadens kapacitet i medvetenhets- och viljehänseende. Fullt aktiv är i ett materieslag monaden först, när den genom triadaktivitetens attraktionskraft kan tillföra respektive höljen högsta slag av respektive molekylarmaterier.
‘Aktiveringen sker nerifrån steg för steg uppåt genom materiens olika molekylarslags olika underavdelningar. I varje ny inkarnation eller livsform börjar aktiveringen på nytt nerifrån lägsta molekylarslaget i aggregatet. Varje väsen, som inträder i ett nytt rike, måste i detta börja från första början, från sin lägsta världs lägsta molekylarmateria och själv arbeta sig upp till allt högre nivåer genom att ständigt på nytt vid varje involvering aktivera materien och medvetenheten i alla sina höljens olika materieslag. Aktiveringsförmågan utvecklas genom aktivitet i ständigt nya, ofta radikalt ändrade, materiesammansättningar. Monaden får otaliga tillfällen till likartade och olikartade erfarenheter: i triadens fysikalatom i mineral-, växt-, djur- och människoriket, i emotionalatomen i växt-, djur- och människoriket, i mentalmolekylen i djur- och människoriket.’
DVS 2.26.5f
‘Ju starkare vibrationskapaciteten är – mottagande och särskilt självverkande – inom ett molekylarslag, desto större omfång har medvetenheten. Förmågan av sporadisk upplevelse av vibrationerna inom högre molekylarslag kan alltid sträcka sig längre genom påverkan utifrån eller egen spontaneitet än normala aktiviteten. Ju oftare dylika påverkningar eller ansatser inträffa, desto större blir aktiviteten i de redan aktiverade molekylarslagen och desto lättare nästa spontana upplevelse.’
DVS 2.28.9
‘Emotional objektiv medvetenhet ger i bästa fall (för kausaljag) endast kunskap om emotionalvärlden och mental objektiv medvetenhet om mentalvärlden. Därmed erhåller man emellertid icke de för en riktig totaluppfattning av verkligheten nödvändiga fakta utan förblir i stort sett okunnig. Mental objektiv medvetenhet är aldrig medfödd i emotionaleonen. Metoden för dess förvärv läres icke ut, och okunnighetens fuskförsök i vissa moderna hemliga ordnar leda, ifall resultat alls ernås, ofelbart till katastrof. Förbleve icke aktiveringsmetoderna esoteriska, vore allas krig mot alla och mänsklighetens totala förintelse oundvikliga. Det räcker verkligen icke med den goda föresatsens ädelhet, som endast är eviga självbedräglighetens mask. jaget såsom personlighet är egoistiskt. Först essentialmedvetenheten omöjliggör varje slags missbruk. De hemliga indiska yogaskolorna med sedan årtusenden nedärvda objektiveringsmetoder lyckas endast med fysisk-eterisk och emotional objektivitet, varvid genom generationer nedärvda fysiologiska betingelser utgöra en nödvändig förutsättning.’
DVS 2.62.23
‘Utvecklingen är en naturenlig process. Individen kan påskynda denna för egen del genom förnuftig tillämpning av lagarna, genom hygien, diet, ädla känslor, ädla tankar, förvärv av ädla egenskaper. Försök till konstlad drivhusutveckling, såsom t.ex. indiska fakirers m.fl. ansträngningar, betyder omvägar med försening. Genom naturenligt levnadssätt höjes automatiskt höljenas förmåga att vibrera i allt högre molekylarslag. Resultatet kommer ofelbart i sinom tid. Enligt esoteriken bero 25 procent av alla sjukdomar på missriktad mentalitet, 50 procent på missriktad emotionalitet och endast 25 procent på fysiska missförhållanden.’
DVS 2 62.29
‘Till esoterisk träning hör att försöka utföra två saker samtidigt. De olika slagen av medvetenhet kunna, när sammanvävnaden upplösts, arbeta var för sig, mekaniskt och rutinmässigt såsom “robotar”, sporadiskt inspekterade av jaget.’
DVS 2.62.21

AKTIVERING, MEDVETENHETENS SYSTEMATISKAAKTIVERING, MEDVETENHETENS SYSTEMATISKA

Den systematiska aktiveringen av medvetenheten sker i fyra stadier: koncentration, meditation, kontemplation och illumination.
‘Koncentration är uppmärksamhetens fasthållande vid en viss sak. Meditation innebär en koncentrerad analys av alla relationer hörande till detta ämnesområde. Kontemplation medför att problemet renodlas, tills idén börjar skönjas och uppmärksamheten kan koncentreras till denna enda punkt. Upphör därvid aktiviteten, riskeras insomnande eller vanlig trans. Kan den fasthållas tillräckligt länge, fås illumination och individen finner det sökta.’
KOV 1.17.9

AKTIVERINGS- OCH OBJEKTIVERINGSMETODERAKTIVERINGS- OCH OBJEKTIVERINGSMETODER

Metoder för aktivering av högre, ännu inaktiv medvetenhet respektive objektivering av subjektiv (emotional och mental) medvetenhet. ‘De esoteriska metoder, som snabbt och utan risker leda till kausal objektiv medvetenhet, förbli planethierarkiens egendom.’
KOV 6.8.6
‘Till skillnad från yogiernas aktiveringsmetoder är den esoteriska en metodisk och systematisk aktivering av passiva medvetenheten i det ena efter det andra av dittills övermedvetna molekylarslag. Detta sker genom vitalisering av de olika chakras i de olika höljena. Medvetenheten i varje molekylarslag är knuten till sitt speciella chakra. När ett chakra vitaliseras, följer därav subjektiv medvetenhet i detta molekylarslag. Objektiv medvetenhet erhålles genom att den subjektiva medvetenheten i chakrat aktiverar detta molekylarslag i höljet. Endast kausaljaget kan rätt använda emotionala och mentala medvetenheten. Innan dess blir individen offer för sin egen okunnighet och fördröjer sin högre utveckling.’
KOV 7.22.3
‘I varje ny inkarnation måste individen i sina nya höljen upprepa hela aktiveringsprocessen. Har han en gång fått kunskapen och icke missbrukat den, får han i nya liv tillfällen att återerinra sig gamla kunskapen.’
KOV 7.22.10

AKTIVERINGSLAGENAKTIVERINGSLAGEN

Aktiveringslagen anger, att individuell utveckling är möjlig endast genom självinitierad medvetenhetsaktivitet.’
KOV 1.41.14
‘All utveckling är resultatet av arbete och möda.’
DVS 3.23.2

AKTUALISERAD MEDVETENHETAKTUALISERAD MEDVETENHET

Väckt, fungerande medvetenhet.
Monadens potentiella medvetenhet väckes till liv (aktualiseras) i kosmos.’
KOV 1.15.2
Den aktualiserade medvetenheten genomgår flera grader av aktivering: passiv, aktiv, självaktiv.

ALLMAKTALLMAKT

Fullständig behärskning av materie- och rörelseaspekten inom en värld. Lägsta slaget av allmakt uppnår monaden i första gudomsriket (i världarna 43 och 44 inom solsystemet).
‘Allmakt är möjlig endast genom absolut felfri tillämpning av samtliga lagar.’
KOV 1.41.3, 4.11.7
‘Ingen högsta makt kan nå dynamis allmakt, som fordras för att frambringa uratomer i urmaterien. Detta verk kan endast urmateriens dynamiska energi utföra. Även de högsta väsen äro underkastade lagen. Urmateriens och dynamis egen natur är grunden för alltings lagenlighet och omöjliggör “godtycklig” allmakt. Lagen visar sig i oföränderligheten i materieprocessen samt i materiens och energiens oundvikliga konstantrelationer. Varje lag är en del av allt allmännare konstantkomplex, vilka slutligen uppgå i den grundlag, som härflyter ur materiens natur. Annorlunda uttryckt: naturlag är dynamis mekaniska sätt att verka. Ju mer materieprocessen och därmed differentieringen fortskrider, desto fler lagar komma till synes. Funnes ingen lag, skulle stenen icke falla, ingen teknik vara möjlig, ingen förutsägelse göras, vore kosmos ett kaos. Antagandet av frånvaro av lag är bevis på okunnighet. Enligt esoterikens fundamentalaxiom finnas lagar i allt och är allting uttryck för lag. Den, som har kunskap om alla lagar, är allvetande. Allmakt är möjlig endast genom absolut felfri tillämpning av samtliga lagar.’
DVS 2.52.6

ALLVETENHETALLVETENHET

Allvetenhet betyder icke, att individen vet allting om allt, utan äger förmågan att vid behov snabbt taga reda på allt han önskar veta i sina världar, oberoende av rum och förfluten tid.’
KOV 1.35.8
Lägsta slag av allvetenhet uppnår monaden i första gudomsriket (i världarna 43 och 44 inom solsystemet).
‘Den, som har kunskap om alla lagar i alla världar, är allvetande.’
KOV 4.11.7

ANAHATA-CHAKRAANAHATA-CHAKRA

(Skt, T.B.) Hjärtcentrum.

ANANKEANANKE

(Gr.) Nödvändighet. Resultat av evigt oföränderliga naturlagars verksamhet.

ANDEANDE

(T.B.) Oklar beteckning, som av esoteriker använts i följande betydelser:

1. viljan i motsats till materien
(DVS 2.62.3)
2. medvetenheten i allmänhet och i motsats till materien
(KOV 1.4.1, 3.4.101)
3. De tre högre i sjutal, varemot de fyra lägre kallas “materia”
(DVS 2.62.3)
4. monadens 45-hölje och -medvetenhet
(KOV 1.16.8, 3.4.11)
5. tredjetriaden, dess medvetenhet och vilja
(DVS 2.62.5)

ANDENS NEDSTIGANDE I MATERIENANDENS NEDSTIGANDE I MATERIEN

(T.) Ett symboliskt talesätt med många betydelser, bl.a. involutionen samt de olika slagen av involveringar.
(KOV 3.4.9)

ANDRA MÄNSKLIGA TYPENANDRA MÄNSKLIGA TYPEN

‘Andra typen är vishetstypen i besittning av kunskap, insikt och förståelse. Han är den borne läraren, vill och förmår förena olika mot varandra stridande uppfattningar och individer etc.’
KOV 2.7.10

ANDRAJAGANDRAJAG

Monad, som har objektiv självmedvetenhet i någon av andratriadens tre enheter. Individ i femte naturriket. andrajagen indelas i kausaljag (47:1), essentialjag (46:1) och superessentialjag (45:4).

ANDRATRIADENANDRATRIADEN: Se TRIADER

ANIMA MUNDIANIMA MUNDI

(Lat.) “Världssjälen”, äldre esoterisk term avseende planetens kollektivmedvetenhet i 46-49.

ANTAHKARANAANTAHKARANA

(Skt “det inre organet”, T.B.) Den kanal för energi och medvetenhet, som evolutionsmonaden genom egen aktivitet bygger mellan sina triadenheter och höljen såsom en stege att klättra på upp mot allt högre medvetenhet och förmåga. antahkarana har sin lägsta förankring i eterhöljets hjässcentrum.
(KOV 7.3.15)

ANTIMETAFYSIKERANTIMETAFYSIKER

Förnekare av överfysiska verklighetens existens.
(KOV 1.2.15)

ANUPADAKAANUPADAKA

(Skt, T.B.) Värld 44 och dess medvetenhet. Synonymer: akasha, paranirvana.

ARBETSHYPOTESARBETSHYPOTES

En hypotes, ett antagande man använder praktiskt tills man kan ersätta den med konstaterade fakta.
‘För de flesta kan esoteriska kunskapen på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium icke bli annat än en arbetshypotes. Men ju längre mänskligheten utvecklas, desto mer kommer den hypotesens ojämförliga överlägsenhet att bli uppenbar.’
KOV 1.1.33, 4.11.8

ARHATARHAT

(Skt, T.B.) 46-jag, 4:e gradens invigd. Synonym: paramahamsa

ARUPAARUPA: Se också FORMLÖSA VÄRLDEN, jämför RUPA

(Skt “formlös”, T.B.) All materia av högre slag än 47:4 kallas formlös, ehuru all manifesterad materia har form. I inskränkt mening och oftast menas med arupa 47:1-3, det kausala; arupa-devaer är således kausaldevaer.

ASEKHAASEKHA

(Pali “fullärd”, T.) Esoterisk mästare, fulländat 45-jag, 5:e gradens invigd.

ASHRAMASHRAM

(Skt, T.B.) Den grupp, som en medlem av planethierarkin (lägst ett 46-jag) formar av sina lärjungar och med sig själv som fokus i “kraftcentralen”. planethierarkin består av sju större ashramer, ledda av 44-jag och representerande de sju departementen, samt 42 mindre ledda av 45- och 46-jag. De typenergier dessa kollektivväsen sänder ut är planetomspännande.

ASPEKTER, TILLVARONS ELLER VERKLIGHETENSASPEKTER, TILLVARONS ELLER VERKLIGHETENS: Se också TRE ASPEKTER, VERKLIGHETENS

‘Tillvarons eller verklighetens tre aspekter äro materien, medvetenheten och viljan. Materien är bäraren av medvetenheten och materialet för viljan. För att kunna tänka i överensstämmelse med verkligheten måste man alltid beakta alla tre aspekterna. Varje slag av materia motsvaras av sitt slag av medvetenhet och sitt slag av vilja. Medvetenhetsdifferentieringen (hos fullt aktiverad medvetenhet) är lika stor som materiedifferentieringen. Varje högre slag av materia innebär högre slag av medvetenhet i förhållande till de lägre och större förmåga hos viljan att behärska materien. Viljan kan ej förnimmas, yttrar sig endast i skeendet. Viljan är rörelsen, det dynamiska i mekaniska skeendet.’
DVS 2.24.5

ASTRALKROPP, -VÄRLD etc.ASTRALKROPP, -VÄRLD etc.

(T.B.) Detsamma som emotionalhölje, -värld etc. I Blavatskys terminologi avses dock med “astral” även det eteriska (49:2-4).
KOV 3.5.7

ASTROLOGI, ESOTERISKASTROLOGI, ESOTERISK

Kunskapen om vårt solsystems och vår planets relationer till andra solsystem, om utbytet av interstellara och interplanetariska energier, har en gång varit en mänsklighetens viktigaste vetenskap. Den nation, som nådde längst i hithörande insikter, var den kaldeiska för c:a 30.000 år sedan. Glädjande nog ha vi att motse, att de individer, som i Kaldeen förvärvat sådan insikt, åter ska inkarnera för att ånyo skänka mänskligheten den esoteriska “astrologien”, därmed återupplivande den sedan länge glömda kunskapen.’
KOV 2.13.11

ASTROLOGI, EXOTERISKASTROLOGI, EXOTERISK

‘Den exoteriska astrologien är icke exakt. Den saknar ännu vetskap om en mängd erforderliga fakta. Den kan icke ens med ledning av sina tolv zodiaktyper och sju planettyper exakt ange dessas relationer till existerande typerna. Den kan icke tyda alla horoskopets möjligheter. Den vet ingenting om horoskopet för mer än ett av individens fem höljen.
‘Astrologiens öde är ett av de många exemplen på hur det går, när esoterisk kunskap råkar i oinvigdas händer… Resultatet blir en mer eller mindre grov form av vidskepelse.’
KOV 2.13.13f

ATLANTISATLANTIS

Halvklotskontinent och hem för fjärde rotrasen. Den låg där Atlanten och Nordamerika nu ligger och sänktes i havet i fyra etapper: 800.000, 200.000, 75.025 och (sista kvarvarande ön Poseidonis) 9564 f.Kr.
‘Atlantiderna voro fysikalister med repellerande emotionalitet.’
KOV 6.5.7

ATMAATMA

(Skt, T.B.) Värld 45 och dess medvetenhet, andrajagets 45-hölje.

ATOMATOM

Atomer äro sammansatta av uratomer. Ju lägre atomslag, desto fler uratomer ingå i atomen.’
KOV 1.10.2
‘Atomerna äro av två slag. I de negativa (mottagande) strömmar materieenergien från högre till lägre atomslag, i de positiva (drivande) från lägre till högre. Det är denna ström, som håller atomerna, molekylerna, materieaggregaten kvar i deras givna form.’
KOV 1.27.1
Vetenskapens “atom” är den kemiska atomen, etermolekylen. Vid “sprängningen” (spiralrörelsens momentana upphävande) av fysiska atomen erhållas 49 emotionalatomer.
‘Atomen har formen av ett klot. Atomklotet består av tio i spiral dragna, ändlösa, skenbara trådar – tre grövre och sju finare – som ingenstädes beröra varandra. Dessa trådar äro i sin tur omlindade av ännu finare trådar (likt en elektrisk sladd). Envar av de sju trådarna visar frändskap med sitt slag av de sju molekylarslag i det materieslag atomen tillhör. Tråden har till uppgift att tjänstgöra som förmedlare av sitt molekylarslags speciella energier, frambringa eller upptaga vibrationer. Trådarna vitaliseras genom angivna kosmiska energierna. Atomen är antingen positiv eller negativ. I den positiva strömmar energien in från närmast högre värld och genom atomen ut i atomens egen värld. I den negativa strömmar energien från atomens värld genom atomen ut i närmast högre. Med varje ny eon i sjuklotet vitaliseras ytterligare en spiral i atomen. I emotionaleonen bli fyra trådar i atomen vitaliserade (4-7). Atomens högre medvetenhetsskikt förbli inaktiva. De trådar, som icke äro vitaliserade, kunna icke upptaga några vibrationer. Den, som vill erövra medvetenheten i de högre molekylarslagen, måste själv kunna vitalisera motsvarande spiraler i sin triads enheter. Vibrationerna i de fyra lägre molekylarslagen äro övervägande repellerande, i de tre högre attraherande. Individen måste förvärva självinitierad vibrationsförmåga i sin triads enheter. Annars blir han slav under vibrationerna utifrån.’
DVS 2.57

ATOM, VETENSKAPENSATOM, VETENSKAPENS

Vetenskapens kemiska s.k. atom är en fysisk etermolekyl (49:4). Detta molekylarslag innehåller, som alla andra molekylarslag, 49 olika materielager. För att nå fram till verkliga fysiska atomen (49:1) måste kärnfysikerna arbeta sig igenom 147 allt högre materieslag. Dit når ingen fysisk vetenskap.’
KOV 1.10.8

ATOMENERGIERATOMENERGIER

Dynamis verkan genom de 49 atomslagen.
Atomenergierna verka från värld till värld genom atomslagen.’
KOV 1.29.3

ATOMISERAD MANIFESTATIONSMATERIAATOMISERAD MANIFESTATIONSMATERIA: Se också MANIFESTATIONSMATERIA

Materia av atomslagen 1-49 i kosmos, i motsats till homogena urmaterien.
(DVS 2.60.1)

ATOMMATERIAATOMMATERIA

Uratomerna och av dem sammansatt materia kallas atommateria, till skillnad från urmaterien. atommaterien föreligger i 49 slag, som kallas atomslag.
‘Atommaterien är till sin natur dynamisk.’
KOV 1.7.4

ATOMMEDVETENHETATOMMEDVETENHET

Atommedvetenhet är världsmedvetenhet. Individen såsom delägare i ett medvetenhetskollektiv är som en cell i en organism. Organismen är hölje för en individ i högre rike. När individen i sin världs kollektivmedvetenhet utvecklats så, att han kan övertaga denna materievärld som eget hölje, är han denna världs “gud“.
‘Atommedvetenhet, världsmedvetenhet, allvetenhet (i denna värld) betyder icke, att individen vet allt om allt som är eller sker. Men han har möjlighet att mer eller mindre snabbt taga reda på vad han vill veta, oberoende av rum och förfluten tid i angiven värld, konstatera alla relationer i denna världs tre aspekter (materia, rörelse, medvetenhet).’
KOV 1.30.6f

ATOMMINNEATOMMINNE

Kollektiva minnet hos alla atomerna i respektive värld.
‘Endast emotionalvärldens kollektiva atomminne kan icke förfalskas utan återger exakt det förflutna skeendet i emotionala och fysiska världarna men icke det i högre världar.’
KOV 6.9.4

ATOMSLAGATOMSLAG

Kosmos består av uratomer (av Pytagoras benämnda monader), vilka sammansättas till 49 allt grövre slag av atomer i sju kontinuerliga serier om sju atomslag i varje serie. Det är dessa atomslag, som bilda de 49 kosmiska världarna.
Närmast lägre atomslag konstrueras av närmast högre (2 av 1, 3 av 2, 4 av 3 etc.). Lägsta atomslag (49) innehåller således samtliga 48 högre slag. Vid upplösningen av ett atomslag erhålles närmast högre atomslag, av fysiska erhålles 49 atomer av atomslag 48.’
KOV 1.7.1f
‘Varje atomslag har sin dimension.’
KOV 1.8.4
‘De 49 atomslagen indelas i en kontinuerlig serie av sju grupper om sju atomslag i varje grupp: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42, 43-49. Även om beteckningar saknas för dessa 49, har det ansetts vara meningslöst och betungande att finna namn på var och en av dessa för människan icke konstaterbara företeelser. Alldenstund det vore önskvärt få en för alla utan språkhinder godtagbar internationell nomenklatur, har den matematiska konsekvent tillämpats. Enär världarna utbyggas uppifrån, har även numreringen utgått från högsta världen.’
DVS 2.8.12

ATOMSLAGENS INVOLVERINGATOMSLAGENS INVOLVERING

atomslagens involvering tillgår så, att närmast lägre atomslag bildas av närmast högre. atomslag 1 utgöres av uratomer. Atomslag 2 bildas av atomslag 1, 3 av 2, 4 av 3 etc. Högsta är atomslag 1, lägsta atomslag 49. Ju större antalet uratomer i atomen, desto grövre blir materieslaget.
‘Lägsta atomslag (49) innehåller alltså 48 allt högre atomslag och har största antalet (miljarder) “involverade” uratomer. I fysisk materia finnas alla andra materier och urmaterien. Utan en obruten kontinuitet av de olika atomslagen skulle atomerna icke kunna finnas till eller fungera.’
‘Involveringsprocessen motsvaras givetvis av en evolveringsprocess, som innebär materieupplösning. Dessa termer kunna även brukas såsom beteckning på inkarnation och diskarnation: involvering (nedstigande) till lägre världar och evolvering (uppstigande) till högre världar.’
DVS 2.8.9f,14

ATOMVÄRLDARATOMVÄRLDAR

‘Varje atomvärld har (förutom atomslag) sitt eget slag av “rum” (dimension), “tid” (fortvaro, duration), “rörelse” (energi) och medvetenhet med egen rums- och tidsuppfattning.
‘Alla atomvärldar finnas överallt i kosmos. Beteckningen högre och lägre atomvärldar avser alltså matematiska beteckningen och innebär i sak olika uratomtäthet, dimension etc. De högre världarna genomtränga de lägre. De 49 atomvärldarna bilda en enda enhetlig sfär, vår kosmos. De 42 molekylarvärldarna bilda egna sfärer inom solsystemet utgående från planeternas medelpunkt.’
DVS 2.8.11,15

ATTRAKTIONATTRAKTION: Jämför REPULSION

Attraktion utmärker vibrationerna i de tre högsta emotionala molekylarslagen (48:2-4). Hithörande medvetenhet upplever individen som ädla känslor.
(KOV 1.19.5,
DVS 2.31.4ff)

AUGOEIDESAUGOEIDES

(Gr.) Pytagoreisk beteckning på en viss kategori devaer, vilka är 46- och 45-jag. De bildar kollektivväsen och har uppgifter nära förbundna med vår mänsklighets evolution. Bland annat ombesörjer de ödeslagens verkställande i mänskligheten och förvaltar människornas andratriader, så länge dessa är inaktiva. Människans (större) kausalhölje är ett lån av augoeides.

AUKTORITET, ESOTERIKENSAUKTORITET, ESOTERIKENS

‘Esoteriska kunskapen meddelar fakta, som endast de, vilka ilat utvecklingen i förväg, kunnat konstatera. Innan hela mänskligheten en gång förvärvat denna objektiva medvetenhet om högre världars materiella existens, förblir esoteriken auktoritativ.’
DVS 2.1.12

AURAAURA

Människans emotional-, mental- och kausalhöljen ‘omsluta och genomtränga samtliga lägre. De äro till formen ovala och sträcka sig mellan 30 och 45 cm utanför organismen, utgörande den s.k. auran. Ungefär 99 procent av dessa höljens materia attraheras till organismen och sammanhållas inom dess periferi, varför dessa höljen bilda fullständiga kopior av densamma.’
KOV 4.9.1

AUTOMATISERINGAUTOMATISERING

Högsta grad av medvetenhet (objektiv självmedvetenhet) i ett materieslag når monaden, när den fullständigt behärskar eget motsvarande hölje och dettas medvetenhetsfunktioner genom automatisering kunnat övertagas av närmast högre hölje.
(DVS 2.27.5, 2.41.5)

AVATARAVATAR

(Skt) Högre väsen, 45-jag eller ännu högre, inkarnerande i mänskligheten för att hjälpa oss.
‘”avatar” (gudomlig inkarnation) är en titel indierna äro frikostiga med liksom med “mahatma” (stor ande). Esoteriskt avses med avatar en individ från något gudomsrike.’
DVS 2.62.24