Meny

INTRODUKTION TILL ESOTERISK LIVSÅSKÅDNING

”Livsåskådningen visar, att livets mening är medvetenhetsutveckling och hur vi kan utvecklas. När kunskapen om materiella verkligheten oavbrutet ökar, får vi en ständigt förändrad världsåskådning. När kunskapen om livet ökar, måste också livsåskådningen förändras.”

Världsåskådningen är en sammanfattning av kunskapen om den materiella verkligheten och utgör grunden för livsåskådningen. Vi kan genom den esoteriska världsåskådningen få kunskap om en för oss än så länge oåtkomlig verklighet.

Livsåskådningen är en sammanfattning av människans mer eller mindre förnuftiga inställning till livet – dess mening och mål – samt till människor och mänskliga företeelser. I livsåskådningen ingår rättsuppfattningen d.v.s. det som människorna oklart menar med moral. Ur livsåskådningen hämtar människan normer för värderingen och ståndpunkter vid handlandet. Vi kan genom esoterisk livsåskådning få kunskap om de lagar vi själva måste tillämpa för vår utveckling. Men det är vars och ens sak att själv tillämpa lagarna.

Världsåskådningen borde helst byggas på forskningens orubbliga fakta och ojäviga resultat. Konstruktionen får inte heller strida mot förståndets omedelbara verklighetsuppfattning. Likt varje ny vetenskaplig hypotes måste varje nytt system kunna ge bättre förklaringar än de gamla förklaringarna. Beträffande livsåskådningen måste man kunna fordra frihet för tanke, känsla och handling inom de gränser, som anges av andras rätt till samma okränkbara frihet.

Vad som utmärker esoterisk livsåskådning framom övriga slags livsåskådningar är kunskapen om livslagarna och insikt i att Lagen utgör enda verkliga grunden för livsåskådningen. Endast Lagen är absoluta garantin mot godtycke, det må vara mänskligt eller “gudomligt”.

Esoteriken är världs- och livsåskådning baserad uteslutande på fakta från planethierarkin. Det esoteriska har ingenting gemensamt med det exoteriska. Det gäller två totalt olika tankevärldar.

Det är livsåskådningen, som är det väsentliga, kunskapen om livslagarna för medvetenhetsutvecklingen, för allt livs medvetenhetsutveckling. Denna kunskap är inte i första hand för egen utveckling, utan för att hjälpa alla att utvecklas. Vi utvecklas snabbast genom att glömma vår egen utveckling och leva för andras, för enheten i vilken vi själva har del. Att leva och förverkliga är livets mening, inte att teoretisera och spekulera.

Livsåskådningen visar, att livets mening är medvetenhetsutveckling och hur vi kan utvecklas. När kunskapen om materiella verkligheten oavbrutet ökar, får vi en ständigt förändrad världsåskådning. När kunskapen om livet ökar, måste också livsåskådningen förändras.

Pytagoreiska hylozoikens mentalsystem är fullt tillräcklig såsom världsåskådning, i all enkelhet är den allt vi behöver för att kunna leva rätt. Det för människan viktiga är inte att lösa världsåskådningens problem utan livsåskådningens, levnadskonstens problem, konsten att tänka rätt för att leva rätt, förvärva förmågan av kärleksfull förståelse för alla. Den förmågan måste vi själva förvärva genom outtröttligt, målmedvetet arbete.

Till livsåskådningen hör vad som berör medvetenhetsaspekten och människan såsom samhällsvarelse: rättsuppfattning, stat, samhälle etc. Alla livsåskådningar måste utgå från något slag av världsåskådning. Är denna ohållbar, hänger hela livsåskådningen i luften.

Givetvis kan esoteriska världs- och livsåskådningen för mänskligheten aldrig bli annat än en arbetshypotes. Men ju mera mänskligheten utvecklas, desto mera kommer hypotesens ojämförliga överlägsenhet att bli uppenbar.

Esoteriska livsåskådningar tillgodoser berättigade krav på intellektualitet och idealitet. Förr eller senare måste individen skaffa sig egen uppfattning, anpassad efter livsförståelsen. Envar är själv ansvarig för egen livssyn. Individen måste själv utveckla sina rättsbegrepp, själv söka sina ideal. Den vise avstår från att konstruera rättsbegrepp för andra. Envar befinner sig någonstans på utvecklingsskalan med den rättsuppfattning, som motsvarar hans nivå. Den dag kommer i något liv, då individen ställs inför nödvändigheten att för sig själv klargöra en egen uppfattning.

Planethierarkin är inte intresserad av att esoterisk kunskap förkunnas för dem för vilka den måste förbli “blind tro”. För dem som inte förvärvat perspektivmedvetenhet finns fullt ändamålsenliga livsåskådningar. Viktigare än allt annat är att människorna lever ett ändamålsenligt fysiskt liv, gagnande civilisationen och kulturen, och framför allt ett friktionsfritt, harmoniskt liv med sina medmänniskor, i riktiga mänskliga relationer. Därigenom utvecklas automatiskt alla de egenskaper och förmågor som i sinom tid möjliggör övergång till femte naturriket. Mest ändamålsenliga läror är de som utvecklar sunt förnuft, vädjar till människans erfarenhet och möjlighet till förståelse, framför allt förkunnas i frihet från allt tvång och medför strävan till enhet.

Henry T. Laurency:

– De vises sten, Livslagar, Livsåskådning, Mentalkultur
– Kunskapen om verkligheten, Sfinxens tre frågor: Varifrån? Huru? Varthän?
– Livskunskap Två, Livslagar, Esoterisk pedagogik, Hylozoik, Terminologi
– Livskunskap Fyra, Kultur, Framtidens kultur; Människans väg, Livslagar, www.laurency.com

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information