Meny

Planethierarkin

“Viktigast att förstå om medvetenhetens natur är dess enhet. Medvetenheten är en enda i hela kosmos. Men vi är ännu för primitiva för att uppfatta enheten. Det är först när insikten om ansvar – inte bara för oss själva och våra närmaste eller ens vår nation utan för allt liv – vaknar i oss, som vi börjar känna enhetsmedvetandet. I själva verket ingår vi alla – mineraler, växter, djur och människor – i allt större hierarkier av liv.

Om medvetenheten genomgår en evolution, om monaderna bildar livshierarkier från mineral till människor, så varför skulle allt detta sluta med människan? Om jaget är odödligt och utvecklas i ständigt nya former, så måste denna evolution till sist föra jaget till ett övermänskligt stadium. För oss alla, som nu är människor, ligger detta i framtiden. Men det måste, logiskt sett, redan nu finnas de, som uppnått övermänskliga nivåer av insikt och förmåga. De utgör livshierarkiernas fortsättning bortom människan.

Dessa hierarkier av övermänskliga väsen är enligt hylozoiken de intelligenta krafter, som dirigerar hela evolutionsförloppet, ger det dess riktning och mål. Denna tanke är inte mer fantastisk än att en nutida forskare, biologen Rupert Sheldrake, anser den vara en möjlig hypotes. Följande tankar, hämtade ur hans bok Mot en ny livsvetenskap,överensstämmer med hylozoiken.

“Om det finns en sådan hierarki av medvetna jag, så kan de på högre nivåer mycket väl uttrycka sin skaparförmåga genom andra, som hör till lägre nivåer.

“Och om en sådan skapande faktor på högre nivå verkade genom människans medvetande, skulle de tankar och känslor, som den gav upphov till, faktiskt kunna uppfattas som om de kom utifrån. Denna upplevelse av inspiration är ju välbekant.

‘Om sådana ‘högre jag’ innebor i naturen, så är det dessutom möjligt att människor under vissa betingelser direkt kunde erfara att de vore inneslutna eller innefattade i dem. Och faktum är att upplevelsen av en inre enhet med allt liv, med jorden eller universum ofta skildrats, i den mån den alls går att uttrycka.'”

Ur Lars Adelskogh, Vad Pytagoras lärde om livets mening, kapitel Allts enhet.

“Individerna i femte och sjätte naturriket utgöra vår planets hierarki med förvärvad atommedvetenhet i planetvärldarna 46 och 45 samt 44 och 43. ‘Hierarkien är indelad i sju departement. Varje departement arbetar med sin specialiserade energi, fungerande enligt solsystemiska periodicitetslagen. ‘Hierarkien övervakar evolutionen inom lägre riken. Den intresserar sig särskilt för dem på humanitetsstadiet, som med tillspetsad målmedvetenhet vilja söka förvärva de 12 essentiala egenskaperna för att bättre kunna tjäna livet. De kvalificera sig därmed för femte riket.”

Henry T. Laurency, Kunskapen om verkligheten, 1.38.1ff

“För c:a 22 miljoner år sedan överförde planetregeringen till vår planet individer som skulle speciellt övervaka mänskliga medvetenhetsutvecklingen. Medlemmar ur denna planethierarki inkarnerade i mänskligheten.”

Henry T. Laurency, Kunskapen om verkligheten, 3.1.4

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information