Meny

 

Integritetspolicy

för föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling

senast uppdaterad den 21 december 2020

 

Allmänt

Det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och värna om din integritet. I denna Integritetspolicy har vi därför sammanställt information om hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar information om dig i samband med din användning av vår hemsida www.veidos.org.

Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy innan du använder hemsidan eller skickar personuppgifter till oss. Ditt användande av hemsidan innebär att du samtycker till alla villkor i denna policy.

Vi rekommenderar dig att alltid skicka känslig information till oss med vanligt brev eller krypterad e-post, t.ex. ProtonMail (https://protonmail.com/).

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling, 802526-5847 (”Föreningen”), Aschebergsgatan 5, 411 27 Göteborg, info@veidos.org är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi samlar in vid användning av hemsidan och därmed sammanhängande elektroniska tjänster. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på vår personuppgiftshantering. 

Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du

a. besöker vår hemsida. Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår hemsida.

b. ställer frågor per e-post. Vi lagrar och behandlar uppgifter om ditt förnamn, efternamn och e-postadress.

Ändamålen med behandling av de personuppgifter som vi samlar in är att utveckla och förbättra din upplevelse av vår hemsida samt att besvara frågor som skickas med e-post.

Föreningen har ett utgivningsbevis för www.veidos.org. Detta innebär att EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen inte skall tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Publicering av personuppgifter på www.veidos.org kan således ske trots reglerna i dataskyddslagstiftningen (GDPR).

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter om dig endast om du har samtyckt till det. Om du återkallar samtycket påverkar det inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Lagring 

Personuppgifterna om dig kommer att lagras under den tid som du har kontakt med Föreningen och raderas senast två år efter din senaste kontakt med Föreningen. Dina personuppgifter raderas omedelbart efter att du har återkallat ditt samtycke. Detta gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse, eller kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skydd

Föreningen vidtar lämpliga förebyggande administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter

Om du upptäcker att personuppgifter om dig som Föreningen behandlar inte är korrekta, kompletta eller uppdaterade kan du kontakta oss på info@veidos.org så ser vi till att omgående korrigera felet.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas av Föreningen. Det betyder att du utan onödigt dröjsmål kan få information om behandlingen av personuppgifter samt invända mot en behandling, få överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad jämte rätt att ta del av de personuppgifter som du lämnat till Föreningen i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format, om du till exempel skulle vilja överföra uppgifterna till någon annan. Du har även rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Om du återkallar samtycket påverkar det inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Anser du att Föreningen inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att inge klagomål (http://www.datainspektionen.se). För att du skall få hjälp så snabbt som möjligt kan du vända dig till oss i första hand.

Mottagare

Dina personuppgifter kommer i huvudsak att behandlas av Föreningen. För att kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer gällande bl.a. e-post och nyhetsbrev, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina åtaganden i förhållande till Föreningen.

Föreningen kan tvingas lämna ut dina personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag, till följd av en rättstvist eller på begäran av en myndighet eller domstol.

Föreningen kan vid en omorganisation som innebär bildande av en ny juridisk person överföra alla personuppgifter som vi har samlat in om dig till den nybildade juridiska personen för behandling på samma villkor som föreskrivs i denna Integritetspolicy.

Tredje parts hemsidor, applikationer och tjänster

Föreningens hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor, applikationer eller tjänster. Denna Integritetspolicy gäller inte för behandling av personuppgifter hos tredje part. Föreningen uppmanar dig att läsa tredje parts integritetspolicy eller motsvarande information.

Överföring till tredje länder

Föreningen använder Mailchimp för administration av nyhetsbrev. Mailchimp (USA) följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och anses därför följa EUs dataskyddslagstiftning (GDPR).

Vidarebefordran av uppgifter

Vi kan tvingas lämna ut dina personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag, till följd av en rättstvist, eller på begäran av en myndighet eller domstol.

Användning av datafiler (s.k. cookies)

Föreningen använder en särskild form av datafiler, s.k. cookies, för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår hemsida. En datafil är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din nätläsare. Användning av datafiler regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Vi använder datafiler från extern part (s.k. tredjepartscookies). Du kan radera installerade datafiler och ändra dina inställningar i din nätläsare. Du kan söka information i hjälpfunktionen i din nätläsare om hur du ändrar inställningarna för denna form av datafiler.

Uppdatering

Föreningen kan uppdatera denna Integritetspolicy utan föregående meddelande. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid publicerad på www.veidos.org/villkor.

___________

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  För mer information